Spread the love

ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ / ನಿರ್ವಾಹಕ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ / ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು

1 ಕಲಿಕಾ ಚಾಲನಾ ಪತ್ರ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-2
2 ನಕಲು ಚಾಲನಾ ಪತ್ರ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ-1ಎ
3 ಪಕ್ಕ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-4
4 ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ನವೀಕರಣ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-9
5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ಹಿಂಬರಹ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-8
6 ನಕಲು ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ-1
7 ಕಲಿಕಾ ಚಾಲನಾ ಪತ್ರ / ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
8 ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-4ಎ
9 ನಿರ್ವಾಹಕ ಚಾಲನಾ ಪತ್ರ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ-12
ಕೆ.ಎಂ.ವಿ-13
10 ನಿರ್ವಾಹಕ ಚಾಲನಾ ಪತ್ರ ನವೀಕರಣ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ-13
ಕೆ.ಎಂ.ವಿ-15
11 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-1, 1ಎ

ವಾಹನ ನೊಂದಣಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ  ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು

1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ-18
2 ಖಾಯಂ ನೋಂದಣಿ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-20
3 ವಾಹನ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-29 (ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-30
4 ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಮರಣಾ ನಂತರ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-31
5 ಕಂತು ಕರಾರು ನಮೂದಿಸಲು ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-34
6 ಕಂತು ಕರಾರು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-35
7 ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-33 ಕೆ.ಎಂ.ವಿ-27 ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-27 (ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಣಿಗೆ)
8 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ರಹಿತ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು (NOC) ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-28 (ಮೂರು ಪ್ರತಿ ಗಳಲ್ಲಿ)
9 ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿಷಯದ ಸಾದಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ
10 ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ವಿ,ಟಿ-14
11 ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ನವೀಕರಣ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ-25
12 ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವಿಕೆ / ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ-20
13 ತೆರಿಗೆ ಹಿಂಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೆ.ಎಂ.ವಿ-16
14 ಪೊಸೆಷನ್ ವಾಹನ ಮಾಡಲು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಹೆಸರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ 31
15 ನಕಲು ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಕೆ.ಎಂ.ವಿ-26

TRANSPORT

1 Application for Grant of Permit in Respect of Tourist Vehicle Application Tourist Vehicle
2 Application for Transfer of Permit FORM 52
3 Application for a Permit in Respect of Service of Stage Carriage FORM KMV 35
4 Application Form for Grant Renewal of Permit Form KMV 36
5 Application for Special Permit FORM KMV 40
6 Application for Transfer of Permit FORM KMV 52
7 Application for a Permit in Respect of Service of a Stage Carriage FORM KMV-35
8 Application in Respect of a Temporary Permit FORM KMV-38
9 Application for Replacement of Motor Vehicle Covered by any Permit FORM KMV-51
10 Application for Grant of Permit In Respect of Tourist Vehicle Form No-45
11 Application for a Permit in Respect of Variation of Condition of Permit FORM-36(A)
12 Application in Respect of Renewal of a Permit or Countersignature FORM-36(B)
13 Application for Grant of Fresh National Permit FORM-48